Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Wypożycz choinkę. Jednym gestem wspierasz środowisko i zwierzęta w potrzebie.” (dalej: „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, (dalej: „Organizator”).
 3. Partnerem Akcji jest firma Engine z siedzibą: ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot, która jest autorem strony internetowej dedykowanej wydarzeniu.
 4. Partnerem akcji jest firma YIT Development Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Nałęczowska 33, 02-922 Warszawa, która jest sponsorem podstawków i osłon na choinki.
 5. Beneficjentem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja z siedzibą ul. Słupia 30, 83-305 Pomieczyno (Hejtus), zwany dalej „Ostoja”.
 6. Akcja polega na przekazaniu Uczestnikom pod opiekę żywych drzewek w donicy – świerków srebrnych (zwanych dalej “Choinkami”) na okres od 16 grudnia 2023 r. do 14 stycznia 2024 r. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wsparcie opieki nad potrzebującymi zwierzętami. Akcja promuje ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w tym wartości związanych z ograniczaniem i ponownym wykorzystaniem zasobów przy jednoczesnym wsparciu potrzebujących zwierząt. Przekazanie Choinek przez Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt nastąpi za pośrednictwem strony internetowej www.choinka.zut.com.pl a przejmujący opiekę nad drzewkiem uiści darowiznę na rzecz Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w wybranej przez siebie kwocie (minimalna określona została na 70 zł).
 7. Akcja nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 09, poz. 1540).

Czas i miejsce trwania Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się 6 grudnia 2023 r. (dalej: „Czas trwania Akcji”) i przebiega zgodnie z harmonogramem:
  a) 6 grudnia 2023 r. rozpoczęcie rezerwacji choinek za pośrednictwem strony www. https://choinka.zut.com.pl/ Rezerwacja ważna po opłaceniu darowizny i dokonaniu przelewu na konto Ostoi, w przypadku braku wpłaty, choinka wraca do puli rezerwacyjnej.
  b) 16 grudnia 2023 r. od godz. 10:00 do 13:00 – odbiór choinek z parkingu znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
  c) zwrotu choinek można dokonywać do 14 stycznia 2024 r. od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 18.00, w soboty między 6.00 a 14.00. Zwrotu można dokonywać do Punktu Informacyjnego Zakładu Utylizacyjnego (ochrona).
 2. Powyższe terminy mogą być zmienione przez Organizatora. Organizator poinformuje o tym fakcie, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego i na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u marki Zakład Utylizacyjny oraz na Instagramie na profilu: zut.gdansk, a także w mediach społecznościowych Ostoi.
 3. Akcja prowadzona będzie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Miejsce prowadzenia Akcji”).
 4. Akcja jest prowadzona za pośrednictwem dedykowanej strony www.choinka.zut.com.pl oraz mediów społecznościowych Organizatora.

Zasady Akcji

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które spełniają następujące warunki:
 2. – są osobami fizycznymi
 3. – posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. – ukończyły 18 lat;
 5. – zaakceptują warunki Regulaminu i klauzulę RODO.
 6. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 7. Każdy Uczestnik może zarezerwować dowolną liczbę choinek.
 8. W Akcji weźmie udział pierwszych 260 uczestników (260 osób fizycznych), którzy w czasie trwania Akcji dokonają rezerwacji przez dedykowaną stronę internetową: www.choinka.zut.com.pl i potwierdzą rezerwację wpłaconą na konto Ostoi kwotą dobrowolną (nie mniejszą niż 70 zł). W dniu odbioru choinki uczestnicy, podpisują dokumenty p.n. „Warunki opieki nad choinką” oraz
 9. „Instrukcję dbania o choinkę” i zobowiązują się do przestrzegania zapisanych w nich warunków użytkowania choinki.
 10. Akcja trwa do wyczerpania puli 260 choinek przez osoby fizyczne. Decyduje kolejność rezerwacji i wpłat dokonanych przy pomocy strony https://choinka.zut.com.pl/.
 11. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:
  – zaakceptowanie Regulaminu i klauzuli RODO;
  – podpisanie dokumentów;
  – dokonanie darowizny poprzez płatność online, która stanowi bezzwrotną darowiznę za wypożyczenie choinki;
  – zobowiązanie się do zwrotu choinki do 14 stycznia 2024 roku;
 12. Z tytułu uczestnictwa w Akcji nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Akcji wydatków.
 13. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Akcji w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.

Choinki i ich przekazanie

 1. Przedmiotem akcji jest 260 żywych drzew z gatunku świerk kujący o wysokości od 100 cm wraz z donicą (dalej: „Choinki”).
 2. Wybór choinek przez uczestnika odbywa się na podstawie zdjęć na stronie www i nie podlega późniejszym reklamacjom. Jeżeli drzewko uszkodzi się podczas transportu lub z przyczyn niezależnych będzie odbiegało wyglądem od innych, zostanie wymienione.
 3. Odbiór choinek odbywać się będzie 16 grudnia 2023 z parkingu Zakładu Utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku.
 4. Odbiór choinki będzie możliwy jedynie po dokonaniu darowizny na konto Ostoi przez Uczestnika, a także podpisaniu dokumentów Akcji.
 5. Wraz z choinką Uczestnik otrzyma, w formie instrukcji dołączonej do choinki, podstawowe informacje dotyczące m.in. warunków, w jakich choinka powinna być przechowywana oraz sposobu i częstotliwości jej podlewania, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia drzewka. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać instrukcji.

Warunki zwrotu

 1. Choinkę należy przywieźć do Zakładu Utylizacyjnego, Gdańsk ul. Jabłoniowa 55, do dnia 14 stycznia 2024 roku.
 2. Choinkę należy oddać w Punkcie Informacyjnym (biuro ochrony) – przy bramie nr 4.
 3. Choinki można oddawać od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 18.00, w soboty między 6.00 a 14.00.
 4. Choinka powinna być w stanie niepogorszonym od dnia, w jakim została wypożyczona. Choinka nie powinna mieć połamanych gałęzi, nie należy jej samodzielnie przesadzać ani zmieniać jej donicy.

RODO

Klauzula informacyjna
Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku 80-180, ul. Jabłoniowa 55, NIP 583-000-20-19

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: – pisemnie na adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub mailowo: iod@zut.com.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia realizacji akcji „Wypożycz choinkę. Jednym gestem wspierasz środowisko i bezdomne zwierzęta” oraz działań podjętych w związku z jej organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia akcji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),.

Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w akcji edukacyjno-charytatywnej pod nazwą „Wypożycz choinkę. Jednym gestem wspierasz środowisko i bezdomne zwierzęta”

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 2) ograniczenia przetwarzania, 3) przenoszenia danych, 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia akcji. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.