OrganizatorZUT
Beneficjent
PartnerEngine Sp. z o.o.

O akcji

O akcji

Wypożycz choinkę.
Jednym gestem wspierasz środowisko
i zwierzęta w potrzebie.

Wypożycz choinkę na Święta i wesprzyj Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w minimalnej kwocie 70 zł.
Wybierz swoją wymarzoną choinkę, zarezerwuj ją i wpłać darowiznę na rzecz Ostoi. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie i szczegóły odbioru choinki z Zakładu Utylizacyjnego. Choinka wraz z instrukcją obsługi oraz warunkami opieki będzie gotowa do odbioru 19 grudnia w godzinach 9:00 – 12:00 w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku.

Podczas odbioru drzewek będzie można tez dodatkowo wesprzeć zwierzęta, przywożąc produkty pierwszej potrzeby niezbędne do ratowania dzikich zwierząt.

Akcja ma cel charytatywny oraz edukacyjny. Jej głównym celem jest uwrażliwianie na potrzeby zwierząt oraz przybliżanie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Pamiętaj, że drzewko, którym się zaopiekujesz w okresie świątecznym, wróci z powrotem do obiegu w momencie, w którym nam je oddasz. Zaopiekujemy się nim czule w naszej szkółce, tak by było gotowe na przyszły rok.
Dziękujemy, że pomagasz i myślisz o środowisku!

Jesteś Superbohaterem!
*akcja skierowana do wszystkich pragnących pomóc dzikim zwierzętom oraz wdrażać dobre praktyki do swoich domów czy firm.

Wypożycz choinkę

Rezerwacji wybranego drzewka możesz dokonać wpłacając kwotę minimum 70 złna rzecz zwierząt, którymi opiekuje się:

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji<br/>Dzikich Zwierząt - Ostoja
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt "Ostoja"


ul. Słupia 30
83-305 Pomieczyno (Hejtus)

Numer konta (Bank Millenium SA):
43 1160 2202 0000 0002 9318 5246
Kod SWIFT: BIGBPLPWXXX

Dane rejestru:
NIP: 5892016526
KRS: 0000542236

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz mail z potwierdzeniem oraz dalszymi wskazówkami dotyczącymi odbioru choinki.

Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Wypożycz choinkę. Jednym gestem wspierasz środowisko i zwierzęta w potrzebie.” (dalej: „Akcja”).

 1. Organizatorem Akcji jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Akcji jest firma Engine z siedzibą: ul. Armii Krajowej 116 81-824 Sopot, która jest autorem strony internetowej dedykowanej wydarzeniu.
 3. Beneficjentem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja z siedzibą ul. Słupia 30, 83-305 Pomieczyno (Hejtus), zwany dalej „Ostoja”.
 4. Akcja polega na przekazaniu Uczestnikom pod opiekę żywych drzewek w donicy - świerków srebrnych (zwanych dalej “Choinkami”) na okres od 19 grudnia 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. Ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wsparcie opieki nad potrzebującymi zwierzętami. Akcja promuje ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w tym wartości związanych z ograniczaniem i ponownym wykorzystaniem zasobów przy jednoczesnym wsparciu potrzebujących zwierząt. Przekazanie Choinek przez Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt nastąpi za pośrednictwem strony internetowej www.choinka.zut.com.pl a przejmujący opiekę nad drzewkiem uiści darowiznę na rzecz Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w wybranej przez siebie kwocie (minimalna określona została na 70 zł).
 5. Akcja nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 09, poz. 1540).

Czas i miejsce trwania Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się 6 grudnia 2021 r. (dalej: „Czas trwania Akcji”) i przebiega zgodnie z harmonogramem: a) 6 grudnia 2021 r. rezerwacja choinek za pośrednictwem strony. Rezerwacja ważna jest dwa dni, po tym okresie, w przypadku braku wpłaty, choinka wraca do puli rezerwacyjnej. b) 19 grudnia 2021 r. od godz. 9:00 do 12:00 – odbiór choinek z parkingu znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. b) zwrotu choinek można dokonywać do 8 stycznia 2022 r. (włącznie) w godz. 8:00–18:00. Zwrotu można dokonywać do Punktu Informacyjnego Zakładu Utylizacyjnego.
 2. Powyższe terminy mogą być zmienione przez Organizatora. Organizator poinformuje o tym fakcie, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www Zakładu Utylizacyjnego i na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u marki Zakład Utylizacyjny oraz na Instagramie na profilu: Up-Cykle, a także w mediach społecznościowych Ostoi.
 3. Akcja prowadzona będzie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Miejsce prowadzenia Akcji”).
 4. Akcja jest prowadzona za pośrednictwem dedykowanej strony www.choinka.zut.com.pl oraz mediów społecznościowych firmy.

Zasady Akcji

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które spełniają łącznie następujące warunki:
  • są osobami fizycznymi
  • prowadzą działalność (w przypadku firm)
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyły 18 lat;
  • zaakceptują warunki Regulaminu i RODO.
 2. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
 4. W Akcji weźmie udział pierwszych 100 uczestników, którzy w czasie trwania Akcji dokonają rezerwacji przez dedykowaną stronę internetową: www.choinka.zut.com.pl i potwierdzą rezerwację wpłaconą na konto Ostoi kwotą dobrowolną. (nie mniejszą niż 70 zł). W dniu odbioru choinki uczestnicy, podpisują umowę opieki nad choinką (dalej: „Umowa opieki”).
 5. Akcja trwa do wyczerpania puli 100 choinek. Decyduje kolejność rezerwacji i wpłat dokonanych przy pomocy strony. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:
  • posiadanie aktualnego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zaakceptowanie Regulaminu i RODO;
  • podpisanie porozumienia oraz warunków opieki nad choinką i protokołu;
  • dokonanie darowizny na podany nr konta, która stanowi bezzwrotną opłatę za wypożyczenie choinki;
  • zobowiązanie się do zwrotu choinki do 8 stycznia 2021 roku;
 6. Z tytułu uczestnictwa w Akcji nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Akcji wydatków.
 7. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Akcji w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.

Choinki i ich przekazanie

 1. Przedmiotem akcji jest 100 żywych drzew z gatunku świerk srebrzysty zwyczajny o wysokości od 100 do 140 cm wraz z donicą (dalej: „Choinki”).
 2. Odbiór choinek odbywać się będzie 19 grudnia 2021 z parkingu Zakładu Utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55.
 3. Odbiór choinki będzie możliwy jedynie po potwierdzeniu darowizny na konto Ostoi przez Uczestnika, a także podpisaniu Porozumienia i Protokołu Odbioru Choinki.
 4. Odbiór i zwrot choinki możliwy jest wyłącznie osobiście.
 5. Wraz z choinką Uczestnik otrzyma, w formie instrukcji dołączonej do choinki, podstawowe informacje dotyczące m.in. warunków, w jakich choinka powinna być przechowywana oraz sposobu i częstotliwości jej podlewania, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia drzewka. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać Instrukcji zamieszczonych na zawieszce.

Warunki zwrotu

 1. Choinkę należy przywieźć do Zakładu Utylizacyjnego, ul. Jabłoniowa 55, do dnia 8 stycznia 2021 roku.
 2. Choinkę należy oddać w Punkcie Informacyjnym (biuro ochrony) - przy bramie nr 4.
 3. Choinki można oddawać w godzinach pracy Zakładu Utylizacyjnego:
  pon. 6:00 – pt. 18:00
  sob. 6:00 – 14:00
 4. Choinka powinna być w stanie niepogorszonym od dnia, w jakim została wypożyczona. Choinka nie powinna mieć połamanych gałęzi, nie należy jej samodzielnie przesadzać ani zmieniać jej donicy.

RODO

Klauzula informacyjna
Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku 80-180, ul. Jabłoniowa 55, NIP 583-000-20-19
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: - pisemnie na adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub mailowo: iod@zut.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia realizacji akcji „Wypożycz choinkę. Jednym gestem wspierasz środowisko i bezdomne zwierzęta” oraz działań podjętych w związku z jej organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia akcji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),.
 4. Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych- z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w akcji edukacyjno-charytatywnej pod nazwą „Wypożycz choinkę. Jednym gestem wspierasz środowisko i bezdomne zwierzęta”
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 2) ograniczenia przetwarzania, 3) przenoszenia danych, 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia akcji.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
1

Kontakt

Masz pytanie, skontaktuj się z Działem Komunikacji i PR Zakładu Utylizacyjnego